Luboń – tożsamość miasta 2021 | Badanie ankietowe

0%
 • Szanowni Państwo, Mieszkańcy Lubonia,
  Niniejsza ankieta przygotowana została przez Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, we współpracy z władzami Lubonia. Celem badania jest przyjrzenie się życiu w Luboniu i zadanie pytań o Luboń, jako miasto. Jego wyniki posłużą do przygotowania raportu przez studentów socjologii, w ramach praktyk studenckich, wykorzystane również będą przez władze miasta. Badanie jest w pełni anonimowe. Wszystkie podane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby analiz statystycznych i będą zaprezentowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień.

 • 1. W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a z realizacji poszczególnych usług w Luboniu?

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zdecydowanie zadowolony Raczej zadowolony Trudno powiedzieć Raczej niezadowolony Zdecydowanie niezadowolony
  a. Komunikacja publiczna w Luboniu  
  b. Edukacja – szkoły  
  c. Opieka zdrowotna  
  d. Dostęp do przedszkoli  
  e. Obsługa w Urzędzie Miasta Luboń  
  f. Zagospodarowanie terenów zielonych  
  g. Pomoc społeczna  
  h. Dostęp do informacji o mieście  
  i. Opieka nad ludźmi starszymi  
  j. Dostępność miejsc do uprawiania sportu i rekreacji  
 • 2. Proszę o ustosunkowanie się do podanych niżej stwierdzeń dotyczących miasta.

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Trudno powiedzieć Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam
  a. W Luboniu czuję więź z innymi mieszkańcami.  
  b. Miasto Luboń jest przyjazne dla rodzin z małymi dziećmi.  
  c. Dopuszczam podniesienie stawki opłaty za odpady, jeżeli jest to niezbędne do zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów.  
  d. W Urzędzie Miasta Luboń mogę wszystko szybko załatwić.  
  e. W Luboniu jest wiele placów zabaw.  
  f. Jestem za tym, aby budować ścieżki rowerowe przy istniejących drogach, nawet jeśli będzie się to wiązało z koniecznością wycinki drzew.  
  g. Po Luboniu łatwo można się przemieszczać.  
  h. Miasto Luboń jest przyjazne dla biznesu.  
  i. W Luboniu czuję się bezpiecznie.  
  j. W Luboniu jest wiele miejsc do spędzania czasu wolnego.  
  k. W lubońskich szkołach jest wysoki poziom nauczania.  
  l. W Luboniu jest wystarczająca liczba dostępnych terenów zielonych.  
  m. Jakość chodników w Luboniu jest wystarczająca.  
  n. W Luboniu jest wystarczająca dostępność usług medycznych.  
  o. Straż miejska w Luboniu działa zadowalająco.  
  p. Byłbym/abym gotów/a sprzedać miastu część swojej nieruchomości na budowę drogi, chodnika, ścieżki rowerowej, zakładając, że zajęcie działki jest niezbędne do realizacji inwestycji.  
  r. Czuję się mocno związany/a z Luboniem.  
 • 3. Gdzie najczęściej spędzałem/am czas wolny w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Z kim najczęściej spędzałem/am czas wolny w ciągu ostatnich 12 miesięcy

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Które miejsce na terenie Lubonia wskazałby/aby Pan/i jako odpowiednie na spacer z rodziną lub przyjaciółmi? (wskaż do trzech miejsc)

  Proszę podać nazwę pozwalającą na identyfikację miejsca lub adres
 • 6. Gdzie obecnie znajduje się Pana/Pani zdaniem centrum Lubonia?

  Proszę podać nazwę pozwalającą na identyfikację miejsca lub adres
 • 7. Czy kojarzy Pan/Pani jakieś zabytki Lubonia?

  W przypadku odpowiedzi TAK proszę podać nazwę zabytku.
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Czy na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy korzystał/a Pan/Pani z oferty

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Tak, co najmniej raz w miesiącu Tak, co najmniej kilka razy w roku Nie korzystałem/am
  a. Ośrodka Kultury w Luboniu.  
  b. Biblioteki Miejskiej w Luboniu lub filii.  
  c. Centrum Organizacji Pozarządowych.  
  d. Plaży miejskiej.  
  e. Boisk LOSiR.  
 • 9. Czego jest za mało w ofercie kulturalnej Lubonia?

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie
  a. Koncertów plenerowych  
  b. Festynów rodzinnych  
  c. Oferty edukacyjnej dla osób dorosłych (warsztatów)  
  d. Oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży (świetlic)  
  f. Inne. Jakie?
 • 10. Jak Pan/i ocenia?

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zdecydowanie zadowalająco Raczej zadowalająco Trudno powiedzieć Raczej niezadowalająco Zdecydowanie niezadowalająco Nie korzystałem/am
  a. Dostęp do informacji na stronie Urzędu Miasta Luboń.  
  b. Jakość obsługi Urzędu Miasta Luboń.  
  c. Możliwość kontaktu z władzami miasta.  
 • 11. Czy jest Pan/Pani gotowa zaangażować się w sprawy lokalne?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Jakie Pana/i zdaniem inwestycje powinny zostać zrealizowane w Luboniu w pierwszej kolejności?

 • 13. Skąd czerpie Pan/i informacje na temat spraw Lubonia?

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie
  a. Gazeta Lubońska  
  b. www.lubon.pl  
  c. Informator Miasta Luboń  
  d. Media społecznościowe (np. Facebook)  
  e. Inne (Jakie?)
 • 14. Proszę odpowiedzieć, na ile wskazane zjawiska są problemem w Luboniu?

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie
  a. Alkoholizm  
  b. Narkomania  
  c. Przemoc w rodzinach  
  d. Zaczepki na ulicy  
  e. Konflikty sąsiedzkie  
  f. Kradzieże mienia  
  g. Zaśmiecenie miasta  
  h. Zanieczyszczone powietrze (smog)  
 • 15. Czy Pana/Pani zdaniem mieszkańcy Lubonia

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zdecydowanie zgadzam się Raczej się zgadzam Trudno powiedzieć Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam
  a. Dbają o czystość.  
  b. Znają historię swojego miasta.  
  c. Pracują nieodpłatnie dla potrzeb swojej społeczności lokalnej.  
  d. Płacą podatki w Luboniu.  
  e. Szybko integrują się z nowymi mieszkańcami Lubonia.  
  f. Wspierają lokalny handel swoimi zakupami.  
  g. Korzystają z ofert instytucji kultury proponowanych w Luboniu.  
  h. Uczestniczą w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, jak „Dni Lubonia”.  
  i. Dobrze się wyrażają o swoim mieście w rozmowach z innymi.  
 • Metryczka
 • 16. Płeć

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. Rok urodzenia

 • 18. Wykształcenie

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. Miejsce zamieszkania

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Powód zamieszkania w Luboniu (można wskazać więcej niż jeden).

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 21. Ile lat Pan/i mieszka w Luboniu (liczba lat).

 • 22. Pracuję na terenie Lubonia.

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 23. Zatrudnienie

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...